Ustrojstvo

Tijela Općine Karlobag su Općinsko vijeće Općine Karlobag i Načelnik Općine Karlobag. Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel Općine Karlobag.

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine Karlobag podijeljene su između Općinskog vijeća kao predstavničkog tijela i Načelnika kao izvršnog tijela. Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Karlobag koje donosi akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine Karlobag te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Karlobag.


Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Karlobag, poslovi što se odnose na uređivanje odnosa zakonodavne naravi u nadležnosti su Općinskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su Načelnika.

Unutar Jedinstvenog upravnog odjela ustrojeni su upravni odsjeci i službe koji čine Općinsku upravu u užem smislu. Općinsko vijeće odlukom osniva i ukida Jedinstveni upravni odjel i upravna tijela te uređuje njihovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja važna za rad. Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela uređuje Općinsko vijeće posebnim aktom u skladu sa zakonom i Statutom Općine Karlobag. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja,  imenuje Općinski načelnik na vrijeme od četiri godine.

Općina Karlobag obavlja poslove lokalnog značenja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:
1. uređenje naselja i stanovanje,
2. prostorno i urbanističko planiranje,
3. komunalno gospodarstvo,
4. brigu o djeci,
5. socijalnu skrb,
6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
7. odgoj i osnovno obrazovanje,
8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport
9. zaštitu potrošača,
10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
11. protupožarnu i civilnu zaštitu,
12. promet na svom području,
13. održavanje javnih cesta,
14. ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Karlobag, u okviru utvrđenog samoupravnog djelokruga:
1. raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Općine Karlobag,
2. promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,
3. vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa,
4. osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,
5. obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Općine Karlobag
6. osigurava uvjete za razvoj komunalnih i drugih djelatnosti,
7. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima,
8. organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,
9. osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,
10. obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini Karlobag,
11. potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,
12. potiče aktivnosti udruga građana,
13. potiče i unapređuje naobrazbu i znanost u cilju razvoja Općine Karlobag,
14. njeguje tradicionalne posebnosti, razvija ih i unapređuje,
15. promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,
16. osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,
17. osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
18. donosi proračun Općine Karlobag,
29. obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,
20. obavlja i uređuje druge poslove koji su u vezi s interesima Općine Karlobag za njen gospodarski, društveni i socijalni napredak.