Objava kandidacijskih lista i kandidatura

 

                     

          REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
            OPĆINE KARLOBAG

KLASA: 013-03/13-01/03
URBROJ: 2125/05-13/01
KARLOBAG, 3. svibnja 2013.

 

          Na temelju članka 26. st.1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine KARLOBAG dana 03. svibnja 2013., objavilo je

 

 -sve pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Općinskog vijeća Općine Karlobag

-sve pravovaljano predložene kandidature i zbirnu listu kandidatura za općinskog načelnika Općine Karlobag i njegovog zamjenika

 

 

                                                                                                                            PREDSJEDNIK
                                                                                                          OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
                                                                                                                        OPĆINE KARLOBAG
                                                                                                                         VEDRANA KUFRIN